• 1599
  • admin@police.com

การแจ้งเหตุด่วน/เหตุร้าย

...

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และบริษัท Anywhere To Go ได้ร่วมกันพัฒนาแอพลิเคชั่นสำหรับแจ้ง เหตรุ้ายผ่านทางสมาร์ทโฟน ชื่อว่า Police i lert u ทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุร้ายถึงตำรวจได้เร็ว ขึ้น และได้ข้อมูลครบถ้วน ทั้งเรื่องพิกัดแผนที่จุดเกิดเหตุ รูปภาพ และรายละเอียดเหตุการณ์จากผู้แจ้ง เบาะแส จะส่งถึงตำรวจในท้องที่โดยตรง และเป็นแอพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูง ผู้ใช้งานต้อง ลงทะเบียนกรอกรายละเอียดของผู้ใช้ในการสมัครเข้าใช้งาน และเมื่อแจ้งเหตุ ข้อมลูของคุณ หมายเลข โทรศพัท์ ชื่อ รวมถึงตำแหน่งที่อยู่ของผู้แจ้งเหตุ จะไปปรากฏอยู่ในข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใน ท้องที่เกิดเหตุทันที เพื่อสามารถเข้ารับการช่วยเหลือโดยตรง และรวดเร็ว

...

191 คือ หมายเลขโทรศัพท์แบบ hotline ที่ใช้สำหรับการแจ้งเหตดุว่น เหตรุ้าย ขอความช่วยเหลือ หรือเบาะแสการกระทำาความผิด ซึ่งสามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทย โดยเมื่อโทรศัพท์ออกไปยังหมายเลข hotline 191 สายจะถกูเรียกไปยังศูนย์รับแจ้งเหตดุ่วนเหตรุ้ายในพื้นที่รับผิดชอบ

ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทางหมายเลขโทรศพัท์ hotline 191 , 06-1385-0191, 06-1385-1191, 06-1385-2191 และ 06-1385-3191
Website: www.facebook.com/patrolcop191,
Email: patrolcop191@gmail.com
Line id: patrolcop0191
ในเขตต่างจังหวัด
โทรหมายเลขโทรศัพท์ hotline 191...

...

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้เปิดสายด่วน 1599 แจ้งเหตดุ่วน เหตรุ้าย 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง้ให้ ประชาชนแจ้งข้อมลู หรือเบาะแสได้ตลอดเวลา ซึ่งอยู่ในความดแูลของศนูย์รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการจราจร (ศภจ.ตร.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอาชญากรรม หรือขอความช่วยเหลือต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ประชาชนแจ้ง ข้อมลู หรือเบาะแสได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรหมายเลขโทรศัพท์ hotline 1599...